tisdag 16 juni 2015

Det kan aldrig bli för mycket juridik


Vi vill med detta blogginlägg upplysa er om vikten av ha en kompetent Advokat inom Arvsrätten, flera anställda på it-företag har på senare tid velat få hjälp av företagets affärsjurister inom detta ämne utan någon större framgång. Arvsrätt i Stockholm har länge varit en mycket efterfrågad tjänst då entreprenörernas arvingar inte alltid vet hur fördelningen ska gå till eller se ut. SEB har skrivit ett mycket intressant inlägg om ämnet.

När advokater behövs i vårdnadstvisten

Skilsmässor inte ovanliga i Nyköping, och de är aldrig roliga kapitel i livet. Situationen kan bli så infekterad att man måste gå hela vägen till domstol för att reda ut hur vårdnaden av barnen ska se ut.
I de bästa fall enas föräldrarna om att dela på vårdnaden. Barnet får träffa dem båda och slipper en stor konflikt och process. Fungerar inte kommunikationen mellan föräldrarna kan en advokat i Nyköping hjälpa till att hitta en väg framåt där alla parter blir nöjda.

När par skiljer sig har de oftast varit oense under en lång tid. Bråk och konflikter kan sprida sig även till beslut om vårdnad av barn. Många föräldrar i Nyköping tar in advokater när de ska skilja sig för att de helt enkelt inte kan komma överens.

Det finns fall där en gemensam lösning med båda föräldrarna inte är att föredra. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. En livssituation med våld, missbruk eller övergrepp är inte bra för barn. I lägen där barnet måste skyddas från den ena föräldern är det nödvändigt att ta in en advokat för att inleda en vårdnadstvist och ta tag i problemet. På så sätt kan man få ett juridiskt beslut för hur barnets boende ska se ut.

När föräldrarna inte kan komma till ett beslut själva genom förhandlingar kan vårdnaden tas upp i domstol. Rätten bedömer situationen och avgör om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska få ensam vårdnad. Saker som kan avgöra beslutet är föräldrarnas egna syn på situationen och hur ett framtida samarbete mellan dem kan tänkas se ut. Om en förälder är direkt olämplig som vårdnadshavare avgör det naturligtvis utgången. Skulle båda föräldrarna vara emot delad vårdnad måste rätten besluta om ensam vårdnad för en av dem.

Till skillnad mot vad många i Nyköping tror innebär ensam vårdnad inte att den andra föräldern inte får träffa barnet. Vårdnad är ett juridisk begrepp, det innebär helt enkelt skyldighet att vårda barnet. Vårdnadshavare ska ta kontakt med myndigheter å barnets vägnar när det behövs och fatta juridiska beslut kring barnet. Vardaglig omvårdnad i stil med mat, trygghet och skolgång är också vårdnadshavares ansvar. Om inga särskilda anledningar finns till att den andra föräldern inte ska få träffa sitt barn har de generellt rätt till umgänge. Oftast fattas beslut om besöksrätt och hur det ska gå till under vårdnadstvisten.

måndag 8 juni 2015

Familjerätten är viktig för sambor i Stockholm

Familjerätt ett nödvändigt ont för it-företag med flera anställda, Luleå Teknika Universitetet har en fortsättningskurs som behandlar det familjerättsliga regelsystemet. I detta inlägg tänkte vi dela med oss med information gällande olika rättsområden samt allmän information gällande juridiska frågor som aldrig kommer bli ett uttjatat ämne.

Många i Stockholm lever i lyckliga samborelationer. Mitt i livet tänker man naturligtvis helst inte på att det värsta kan inträffa. Faktum är hur som helst att sambos inte ärver varandras dödsbo på samma sätt gifta par gör.  Säg att någon går bort. Den avlidne ägde en lägenhet i Stockholm där personen bodde med sin sambo. Frågar man en advokat inom familjerätt vem som får lägenheten svarar advokaten "den avlidnes legala arvingar". I lagens mening innebär det barn eller barnbarn i första hand, föräldrar och syskon i andra hand. Även om båda i ett ogift par officiellt äger en lägenhet i Stockholm tillfaller inte den andra halvan sambon om det värsta skulle inträffa. Märkligt kan tyckas, men den levande sambon måste enligt familjerätten lösa ut sin avlidna partners barn från deras ägandedel av lägenheten. Alla sambor i Stockholm och över hela Sverige har nytta av att känna till lagarna kring det här. Inom juridik hamnar frågor om samboskap under kategorin familjerätt, tillsammans med andra frågor som har med familjen att göra. Har ens sambo gått bort kan man kräva bodelning enligt den så kallade Sambo-lagen (lagen om sambors gemensamma hem). Med hjälp av lagen har man som sambo rätt till hälften av bostäder och ägodelar man köpt för att använda tillsammans. Om de legala arvingarna går med på det kan man även köpa loss deras halva.

Familjerätten säger att en bostadsrätt kan gå till en sambo om den avlidne önskat det i sitt testamente. Tyvärr kan inte ens ett testamente ge några garantier. Lagarna om familjerätt säger att barn har rätt till sin "laglott", vilket är hälften av arvet. Det här gäller även om barnen är parets gemensamma, men myndiga barn kan godkänna ett testamente där de avsäger sig arvet tills båda föräldrarna gått bort. Om en gift person avlider har däremot den efterlevande makan eller maken full rätt till kvarlåtenskapen. Lever man i en stabil samborelation kan alltså ett testamente vara en bra idé, både i Stockholm och resten av landet. Enligt familjerätten måste ett testamente följa en viss utförandemall för att anses vara giltigt. Två vittnen ska närvara när man signerar sitt testamente. Vittnena ska känna till att dokumentet är ett testamente, men de behöver inte känna till innehållet. I Stockholm finns advokater med fokus på familjerätt, de kan se till att allt går rätt till.
Advokatens roll när en anhörig går bort 

Mitt i sorgen när en anhörig går bort måste någon ordna med alla de praktiska sakerna. Alltifrån att tömma kylskåp till att kontakta begravningsbyrån och ta hand om husdjur behöver man ta tag i. Dessutom blir det en hel del oönskat pappersarbete. Advokater i Norrköping kan göra processen enklare. Den juridiska termen att hålla koll på är dödsbo. Man talar om "dödsboet efter ..." som en juridisk person. I dödsboet ingår alla den avlidnes ägodelar och tillgångar. Dödsbodelägarna är de som enligt lag eller eventuellt testamente ärver dödsboet.

Först och främst gäller det att hitta uppgifter från den avlidnes banker. Man vill se vilka aktier, bankmedel och fondandelar dödsboet innefattar. Även försäkringar och framförallt testamente är viktiga uppgifter att hitta. Alla dödsbodelägarna ska sedan bjudas in till bouppteckningsförrättningen. I bouppteckningen listar man alla tillgångar och skulder den avlidne hade på dödsdagen. Var den avlidne gift ska makan/makens tillgångar och skulder redovisas också. Samma sak gäller sambos. I bouppteckningen listas även dödsbodelägarna. De kan företräda dödsboet , exempelvis om man ska sälja den avlidnes bostad. Ett eventuellt testamente och äktenskapsförord ska också finnas med.

Tre månader efter dödsfallet ska bouppteckningen vara sammanställd, inom ytterligare en månad ska den lämnas in till Skatteverket. Det finns inga krav på att en certifierad person ska upprätta bouppteckningen, men mitt i sorgen kan det lätt bli fel. Under ett helt liv blir bankpapper och ting många, en advokat i Norrköping kan verkligen vara en tillgång. Advokat Norrköping kan även hjälpa till med arvsskifte. När bouppteckningen har registrerats ska man nämligen dela upp arvet. Man skriver en arvskifteshandling, ibland med hjälp av advokater. I den framgår vem som ärver vad, till exempel vem som får bostaden. Arvskifteshandlingen ska vara skriftlig och signerad av alla dödsbodelägarna. Om bara en dödsbodelägare finns behövs ingen arvskifteshandling.

Lever man i ett samboförhållande, och en sambo går bort, ger lagen inte den andra sambon rätt till hela bostaden. Även om båda står som ägare av en bostadsrätt tillfaller den avlidnes halva de "legala arvingarna" enligt lag. I första hand innebär det barn eller barnbarn. Ett testamente ger sambon större rättigheter till bostaden ifall det värsta skulle ske. När man ska skriva testamente kan boende i Norrköping anlita en advokat för att säkerställa att formkraven uppfylls. Ett testamente ska generellt finnas skriftligt och bevittnas av två unika personer för att anses vara giltigt.

torsdag 14 maj 2015

För stockholmare med funderingar på värmepump

Bäst i Test har gjort en undersökning där de rankar de bästa luft samt värmepumparna. Vi tänkte med detta inlägg titta lite närmare på vad man ska tänka på vid planering av ditt inköp. Då detta rör en teknisk konstruktion som med stor övertygelse kan intressera ett flertal av våra läsare känner vi att lite information utöver Bäst i Tests undersökning kan hjälpa er vid val av värmelösning.Går man och funderar på att skaffa värmepump, eller har redan bestämt sig att ta steget, kan det kännas överväldigande att sätta igång processen. Att ansöka om tillstånd och kontakta installatör kan verka väldigt komplicerat, speciellt för nyblivna villaägare. Med rätt installatör behöver det faktiskt inte vara speciellt invecklat.

I Stockholm behöver man få ett tillstånd godkänt av Stockholms Stad innan man borrar för sjö-, jord-, eller bergvärmepump. Anledningen är att myndigheterna vill vara säkra på att allt går rätt till miljömässigt. Redan innan man ansöker är det läge att kontakta installatören, eftersom tekniska uppgifter om värmepumpen och montören kommer behöva fyllas i. När man skickat in ansökan får man en faktura från Stockholms Stad, den garanterar tyvärr inte att man fått godkänt. Efter en behandlingstid på mellan 6-8 veckor kommer ett särskilt beslut om tillstånd med posten. Det lönar sig alltså att ansöka i god tid om man vill installera värmepump i Stockholm. Bor man utanför Stockholms Stad finns information att hitta hos den egna kommunen.

Enligt lagar och regler får man inte installera värmepumpar utan rätt kvalifikationer. Garantier och försäkringar gäller inte om installatören saknar certifikat. Kompetens på en bra bit över nivån "händig" krävs. Nästan alla reklamationer på värmepumpar i Stockholm och resten av landet beror på felaktig installation. Det är inte bara riskabelt att installera en värmepump själv, svensk lag säger att endast certifierade kyltekniker får hantera pumparnas köldmedium. Det beror på att köldämnena kan skada människor, djur och miljön om de skulle hanteras felaktigt och börja läcka ut i naturen (även om man inte längre använder freon). Det är alltså certifierad installatör som gäller, eller ingen värmepump alls.

I fallet med värmepumpar är det bra att lägga alla ägg i en korg, på så sätt står man inte med en värmepump i hallen som ingen vill installera. Lättast är det att få en installatör rekommenderad av företaget man köper värmepumpen av, eller att köpa värmepumpen från installatören.

Bergvärme är det populäraste alternativet för värmepumpar i Stockholm. Själva borrningen kan vara ett känsligt kapitel för miljön om den inte sköts korrekt. Därför krävs en certifierad brunnsborrare för uppdraget. Vid ansökan om tillstånd inför borrning för värmepump i Stockholm krävs ett SITAC-nummer (personligt certifikat för brunnsborrare). För att få tillståndet måste alltså firman man anlitat ha certifierade borrare. Därför behöver man inte oroa sig över miljösäkerheten med ett tillstånd i handen.

tisdag 5 maj 2015

Mäklare i många inriktingar

Computer Sweden lyfter i detta inlägg en intressant ämne om outsourcingen av it-tjänster. Det är inte ovanligt att svenska företag outsourcar arbete som innefattar programering utomlands. Vi tänkte med detta inlägg lyfta den klassiska termen mäklare som de flesta associerar till när vi tänker mäklare. Att kalla sig mäklare har sedan 80 talet av staten varit ett reglerat yrke. För att kunna förmedla fastigheter krävs det att du är registrerad advokat eller fastighetsmäklare. En högskoleutbildning krävs med 120 högskolepoäng. Det krävs även en 10 veckors praktik där mäklaren du har praktik hos har en adekvat ansvarsförsäkring. En mäklare har som uppgift att tillgodose köparens samt säljarens behov. Det sägs att mäklaren är en mellanhand, mäklaren får dock bevaka sin klients ekonomiska intressen om det sker inom lagens ramar. En mäklare får under inga som helst omständigheter hemlighålla relevant information från den som ska köpa fastigheten.

Det finns flera etablerade mäklare runt om i Stockholm, Södermalm är ett utmärkt exempel på en stadsdel där försäljning av fastigheter görs på dagligbasis. Då det finns flera etablerade mäklarfirmor på Södermalm höjs kravet på att hitta rätt av naturliga skäl. Vi anser att sidor som rangordnar kvaliteten samt samlar omdömen om vad olika köpare samt säljare tycker om mäklare de jobbat med vore på sin plats. Vi anser att transparensen mellan marknaden och mäklarna bör och ska vara obligatorisk.

Oftast är mäklare väldigt driftiga människor de får oftast dig som ska köpa en fastighet att känna dig trygg i ditt val och fungerar som ett perfekt bollplank när du ska göra din förmodligen livs största affär. Konkurrensen bland mäklarna i Stockholm har ökat på senare år vilket vi tycker är bra. Det ökar både kvaliteten på mäklaren samt servicen du kan förvänta dig både som köpare samt säljare när du ska göra din fastighetsaffär.

På senare tid har begreppet nätmäklare vuxit till sig, dessa har bidragit med att priserna pressats då de låter säljarna ta mer plats vid fastighetsaffären. Ett problem vi märkt vid detta arbetssätt är i enlighet med FMI, (fastighetsinpsektionen) de menar att det inte går att fullborda de juridiska skyldigheter en mäklare har mot både säljaren samt köparen då arbetet sker på distans. FMI menar att det gäller främst den rådgivning plikt mäklaren har samt tillgodose både köparen samt säljaren de dokument som rimmar på den specifika fastighetsaffären. Vi hade ett möte med en mäklare på Södermalm som berättade att han tyckte att den opersonliga roll en nätmäklare bistår med är till en fördel till de klassiska mäklarna då skillnaden mellan arbetet en nätmäklare kan bistå med kontra vad en klassisk fastighetsmäklare kan är en stor och väsentlig skillnad. Vi är nog beredda på att hålla med på den punkten.

söndag 19 april 2015

Glöm inte att utföra radonmätningar vid minsta misstanke.

Vi alla minns it-bolaget Oracle och deras miss kring rutinerna vid radonmätningar, så med detta inlägg vill upplysa er om information kring dessa mätningar.


Radonmätningar utförs för att kontrollera radonhalten i en bostad. Strålskyddsmyndigheten rekommenderar en radonhalt på under 200 becquerel per kubikmeter luft i bostaden. En becquerel är ett sönderfall per sekund och denna enhet används på grund av at radon är en radioaktiv gas där atomerna alltså faller sönder vilket kan vara skadligt för människor som vistas i den under en längre tid. Långvarig exponering för radon kan på sikt leda till lungcancer och är den näst vanligaste orsaken till åkomman efter rökning hos Sveriges befolkning. Om du vill vara säker på att din bostad håller sig under de rekommenderade radonnivåerna är radonmätningar ett säkert verktyg. Att ha koll på radonnivåerna kan vara speciellt viktigt när du ska sälja din bostad men det kan kännas tryggt att utföra radonmätningar även i förebyggande syfte. Radonmätningar börjar med att du beställer dosor från ett mätlaboratorium eller din kommuns miljökontor. Dessa dosor innehåller något som kallas för spårfilm vilket mäter antalet sönderfall per sekund som radongasen ger upphov till. Dosorna placeras ut i din bostad under en längre period - minst två månader - och skickas sedan tillbaka till miljökontoret eller mätlaboratoriet tillsammans med ett protokoll som du fyller i. Personalen analyserar sedan dosorna och skickar tillbaka resultatet till dig. Förhoppningsvis är resultatet av radonmätningarna under 200 becquerel per kubik men du kanske undrar vad som händer om radonhalten är för hög?

Om radonhalten överstiger den rekommenderade halten i din bostad måste du finna anledningen till att radongasen kommer in i din bostad. Som tur är finns det professionella radonkonsulter som med moderna verktyg och metoder kan hitta orsaken till de höga radonnivåerna. Några vanliga orsaker till att man mäter upp höga radonnivåer under radonmätningarna är till exempel att ventilationen är dålig, byggnadens konstruktion eller vattnet. Grundanledningen till att radongas samlas i bostadshus är att lufttrycket ofta är lägre inomhus än utomhus vilket gör att gasen förflyttar sig in i bostaden och därför måste man hitta ett sätt för den att ta sig ut. När radonkonsulterna är klara med sin undersökning kommer de med förslag på åtgärder du kan göra för att minska radonnivåerna och när du utfört dem kan du göra nya radonmätningar för att kontrollera att åtgärderna gett resultat.

Om du efter att ha utfört radonmätningar i din bostad blir varse om att radonnivåerna är för höga kan det kännas stressande men faktum är att det är ett väldigt vanligt problem och det finns duktiga yrkesmänniskor som hjälper dig med sin kompetens. Oftast är det lätt att hitta källan till de höga nivåerna efter radonmätningarna och medan det tar tid är det alltid skönt att veta att man inte andas in höga halter radioaktiv gas varje andetag man tar i sitt hem.


fredag 10 april 2015

Flighton nytt uttryck för sökmotoroptimering

Vi har de senaste veckorna hört flera företag  kalla Flighton som det nya sättet att optimera sig mot sökmotorerna. Flera etablerade it-bolag har aktiverat Flighton på sin hemsida för att maximera deras närvaro på den organiska träfflistan. För att komma upp på den organiska träfflistan krävs det kreativ sökmotoroptimering av sin hemsida. Flighton kombinerar logiskt tänkande i sitt arbete med väldigt lyckat resultat. Vi var på besök hos Fingerprint Cards för ett tag sen, dem berättade att de via flightons arbetsmetoder på ett mycket lyckat sätt lyckats med sin sökmotoroptimering. Vi tycker att det är både kul och inspirerande att se stora IT-bolag använda sig av SEO strategier framtagna av nya uppstickare som försöker tolka sökoptimeringen.SEO är ett väldigt komplext och tidskrävande, Google ändrar kontinuerligt sina algoritmer samt sitt sätt ranka de olika hemsidorna. Därför anser vi det perfekt att det kommer uppstickare som Flighton som tar på sig uppdraget om att hitta fler och kreativare sätt att presentera sitt företag på den organiska träfflistan. Det finna flera ordlistor som förklarar begreppen man bör känna till om man vill bemästra sökmotoroptimeringen på ett effektivt sätt, ett tips är att plugga på samt försöka att sätta dig in i Googles riktlinjer samt algoritmer om varför han/hon väljer att presentera vissa företag före andra i träfflistan.

Ni har säkert hört dessa tips flera gånger innan men vi anser att dessa tips aldrig kommer bli uttjatade då de är väldigt viktiga för att från grunden få bra optimering mot sökmotorerna.

Se till att ha korrekt kontext på hemsidan.
Med korrekt kontext menar vi att fylla sidan med kvalitativa texter.
Bygg sidan med hjälp av kreativ samt snygg design.
Se till att titulera dina rubriker som rimmar på dina nyckelord.
Fiska kreativa inlänkningar till din sida, gärna från sidor som rimmar på din verksamhet samt nyckelord.
Se till att uppdatera din sida med nytt material iform av bilder samt texter med jämna mellanrum. Glöm inte bort socialamedier, Google vill presentera relevanta sidor, jobbar du med socialmedier där väldigt många männniskor hänger slår det mycket positivt på din rank på sökmotorerna.

söndag 5 april 2015

Sängens betydelse för sömnen

Hur vanligt är det inte med IT-killar och tjejer som sitter uppe hela nätterna och jobbar? Vi anser att det är läge nog med en sömnigt inlägg om hur viktigt det är att tänka på sömnen samtidigt som man jobbar. Nyteknik skrev för knappt ett år sedan en artikel gällande vår sömn.Vilken typ av säng ska jag välja?
Sängar med träribbor och skummadrasser?

En säng som består av en ram med träribbor och skummadrass, och är en väldigt enkel konstruktion. Idag ser man den här typen av säng oftast i barnrummet eller i sommarstugan, oftast som enkelsäng eller våningssäng.

Sängar med resårbotten och bäddmadrasser?
Det här är idag den vanligaste typen av säng, och består av en resårbotten och en bäddmadrass med ben eller sängram. Resårbotten är sängens största del och består av en träram med ribbotten som är uppbyggd av metallfjädrar. Hela resårbotten är klädd med stoppning och tyg.

Flera olika material används i bäddmadrassen. Olika material har olika egenskaper och pris. Jämfört med resårmadrassen finns det här en tydligare koppling mellan material, pris och komfort och det är tydligare vad man får för pengarna. Billigare madrasser innehåller oftast skumgummi. Lite dyrare innehåller latex, som leder bort kroppsvärmen på ett bra sätt. Dyrare madrasser innehåller ofta av ett skum som formar sig väldigt bra efter kroppen. Olika tillverkare kan ha olika namn för det här materialet; oftast är det avtagbart och tvättbart, vilket är bra. Om du bor i huvudstaden Stockholm kan det vara läge att besöka en mycket användbar sida som guidar dig rätt i sängdjungeln, Sängar Stockholm

Vad ska man lägga mest pengar på när man köper säng? Sängens resårbotten eller bäddmadrass? En vanlig rekommendation är att prioritera resårbotten. Det går dock inte att komma ifrån att en bra bäddmadrass även gör mycket för komforten. Som sagt är det också tydligare att du verkligen får något för pengarna om du köper en dyrare bäddmadrass. Men det viktiga är att prova vad som känns bäst för dig, det är väldigt individuellt vad som passar just dig. Jämför sängmodeller från flera sängtillverkare för att se vilken säng som passar bäst och ger mest för pengarna. Det är du som ska trivas i din nya säng!

Det finns flera olika sängar man kan välja mellan, nedan staplar vi några exempel på dessa.

Kontinentalsängar består av tre lager; resårbotten, resårmadrass och bäddmadrassen överst. Resårmadrassen har till skillnad från resårbotten ingen egen ram, utan måste användas i kombination med något som ger stöd, t ex en sängram. I kontinentalsängar utgör resårmadrassen lagret mellan resårbotten och bäddmadrassen. Det ger en bra komfort i sängen.

Vattensängar av olika typer har en lång historia. Det säljs vattensängar även idag även om de har en liten del av den totala sängmarknaden; vattensängar var populära för 20-30 år sedan. Det har skett en teknisk utveckling och det finns idag alternativa tekniker för att bygga vattensängar, som gör dem säkrare och stabilare än vad de tidigare var.

För vidare information kan du läsa hos Sängar Stockholm,